Projektförsäkring

Flexibel lösning som tecknas av beställaren eller byggentreprenören

Med en projektförsäkring får beställaren en skräddarsydd lösning för det enskilda projektet till konkurrensutsatt premie. Genom en projektförsäkring får både entreprenören och beställaren full kontroll över försäkringsskyddet. Försäkringen gäller under hela entreprenad- och garantitiden.

FörsäkringsinnehållIntresserad av offert

Försäkringinnehåll

Försäkringen har samma omfattning som en entreprenadförsäkring och följer byggsektorns standardavtal AB och ABT. Fördelen med egen projektförsäkring är att du själv är ägare till försäkringen vid skada och det är ditt försäkringsbolag som hanterar skadorna. Vid tecknande av en projektförsäkring får både entreprenör och beställare full kontroll över och insyn i försäkringsskyddet för projektet, vilket försäkringsbolag som är försäkringsgivare, vilka villkor som gäller samt vad kostnaden för försäkringsskyddet är. Vid tecknande av projektförsäkring går det dessutom att utöka skyddet med särskilda tilläggsomfattningar, till exempel skydd för fel (LEG 3) samt för beställarens avbrott (DSU). Entreprenören/leverantören kan endast i mycket begränsad omfattning köpa sådant skydd. Med projektförsäkring undviker man dessutom dubbelförsäkring vilket minskar totalkostnaderna för projektet.

Projektförsäkringens omfattning

Allriskförsäkring

Allriskförsäkring för entreprenadverksamhet. Försäkringen omfattar dessutom skydd för exempelvis merkostnader för forcering samt för åtkomst- och återställandekostnader.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet och omfattar exempelvis entreprenörens ansvar för miljöskador.

Befintlig egendom (ROT-försäkring)

Projektförsäkringen kan utökas till att omfatta befintlig egendom tillhörande såväl beställaren som nyttjanderättshavare.

Byggherreansvarsförsäkring
Byggherreansvar är en försäkring som skyddar mot bl.a. skadeståndsanspråk i samband med byggnadsarbete. En anpassad ansvarsförsäkring för byggherre.
Avbrottsförsäkring
Delay in start up (DSU) – Tillägget skyddar exempelvis beställarens täckningsbidrag om entreprenaden blir försenad till följd av en allriskskada. Det kan också omfatta mer- eller extrakostnader som drabbar beställaren.
Utökning för fel i arbete eller entreprenad
LEG 3 – Enligt AB och ABT ansvarar entreprenören för att åtgärda såväl fel som skada på entreprenaden som entreprenören har orsakat. Entreprenörens allriskförsäkring undantar dock som standard kostnaden för att åtgärda felet (det s.k. felundantaget). En projektförsäkring kan utökas till att omfatta även kostnaden att åtgärda felet i samband med ersättningsbar skada. Utökningen kallas LEG 3 eller ”Fel i arbete eller entreprenad”.

När gäller försäkringen?

Projektförsäkringen gäller under hela projekttiden d.v.s. under både entreprenad- och garantitid. Projektförsäkringen behöver därför inte förnyas under entreprenad- eller garantitiden och det säkerställs att försäkringsskyddet inte upphör på grund av exempelvis obetald premie.

Smidig skadereglering

Vid skada på projekt som omfattas av en projektförsäkring ansvarar endast en försäkringsgivare för skaderegleringen, vilket innebär att färre parter behöver bli inblandade och att regleringen kan utföras snabbare och enklare.

100% oberoende förmedlare av försäkringar

Specialister på projektförsäkring

Enkla och snabba offerter

Kostnadsfri upphandling av försäkringar

Personlig kontaktperson

Tryggt, enkelt och skräddarsytt på riktigt!

Rätt försäkring till rätt pris.

VILL DU VETA MER?

Olle Byrman
Försäkringsspecialist

Susanne Nordin
Försäkringsspecialist

Måns Persson
Försäkringsspecialist

Peter Hammar
Försäkringsspecialist

ETT PAR ORD FRÅN VÅRA KUNDER

Försäkringskompaniet jobbar med flertalet aktörer som tillhandahåller försäkringslösningar för företag.

Offertförfrågan Projektförsäkring

12 + 13 =